DomovO násslužbyProdukty
dôležité informáciekontaktzákon o pohrebníctve
 
 
Ako postupovať v prípade
úmrtia blízkej osoby

čítajte tu > 
 
 
  mobil: 0907 758 587
0907 426 663
Dôležité informáciePostup v prípade úmrtia blízkej osoby:

Úmrtie doma

1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
2. po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho
3. kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0907 758 587, 0907 426 663) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov
 

Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

1. oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
2. kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0907 758 587, 0907 426 663) pozostalými
3. zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností

1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
2. lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu
3. ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
4. následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (nonstop číslo 0907 758 587, 0907 426 663)
5. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov

Úmrtie v zahraničí

1. oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
2. kontaktovanie pohrebnej služby (nonstop číslo 0907 758 587, 0907 426 663 pozostalými
3. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentovUrčovanie smrti:

Určovanie smrti

Ku každému úmrtiu je potrebné vyjadrenie lekára, ktorý je povinný zisťovať smrť. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu. Ak je to pre určenie príčin úmrtia potrebné, lekár nariadi pitvu. Pitvu možno však vykonať len po splnení zákonom stanovených podmienok, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby. Príspevok na pohrebné:

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého.
Výška príspevku je 79,67€.
Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

Uplatnenie príspevku na pohreb

Žiadosť vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného orgánu, v mieste úmrtia resp. pohrebná služba. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom ÚPSVR.

K žiadosti sa prikladá:
- úmrtný list (originál + fotokópia)

faktúra o nákladoch vynaložených na pohreb oprávnenou osobou (originál + fotokópia)
občiansky preukaz žiadateľa
Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.
 Všetky práva vyhradené Pohrebné služby Patrik Blažo © 2013
Mapa stránky:
Domov
  Ako postupovať v prípade úmrtia blízkej osoby
O nás 
Služby
Produkty
Dôležité informácie
Kontakt
Zákon o pohrebníctve
Napíšte nám: 
pohrebnesluzbypatrikblazo@azet.sk